Floraservis

PERLKA dusikaté vápno proti slimákom a slizniakom

Výrobca: DEGUSSA AG, Nemecko
Kategória: Proti slimákom
Balenie: 1 kg, 3 kg

Koniec kalamitám so slimákmi a slizniakmi.

V prvých dňoch po aplikácii má dusíkaté vápno PERLKA® účinok proti slimákom, slizniakom a ich vajíčkam.

Likviduje slimáky, slizniaky aj SLIMAČIE VAJÍČKA. Pôsobí tiež pri nízkych teplotách.

Slimáky sú v súčasnosti veľkým problémom a v prípade ich kalamitného výskytu doháňajú pestovateľov priam k zúfalstvu. Najmä za vlhkého počasia a dostatku potravy sa slimáky kalamitne premnožia.
V prípade priaznivých podmienok majú obrovskú rozmnožovaciu schopnosť (1 pár slimákov má za 1 rok desaťtisíce potomkov). Škodia prevažne v noci, zatiaľ čo cez deň sa ukrývajú. Likvidácia slimákov ručným zberom úspechy neprináša.

Práve tu sa uplatní prekvapujúci účinok dusíkatého vápna PERLKA®. Už pri dávke 30g/m2 sa dostavia výrazné výsledky.

Pri boji so slimákmi sa dusíkaté vápno PERLKA® aplikuje na miesta, kde sa slimáky najviac zdržujú, skoro ráno na vlhkú pôdu.

Dôležite je prípravok PERLKA aplikovať na vlhkú pôdu!

Treba sa zamerať aj na okolie miest s výskytom organických zvyškov, t. j. na úbočia, priekopy a okolie hromád a kompostov.
Za suchého počasia sa hubiaci účinok zlepší miernym zapracovaním dusíkatého vápna PERLKA® do pôdy.
Dusíkaté vápno PERLKA® zároveň zničí i vajíčka slimákov.

Upozornenie
Pri aplikácii dusíkatého vápna PERLKA® používajte gumové rukavice.
Dusíkaté vápno PERLKA® sa nesmie dostať do očí!
Počas aplikácie zabezpečte, aby sa deti a domáce zvieratá zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti.
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na balení výrobku!

Ako pôsobí dusíkaté vápno?
Dusíkaté vápno PERLKA® sa pri styku s pôdnou vlhkosťou hydrolyzuje, pričom vzniká kyanamid a vápno.
Vzniknutý kyanamid sa vyznačuje silným pesticídnym (t. j. insekticídnym, fungicídnym, fungistatickým a repelentným) účinkom.
Anorganickým katalytickým procesom vrátane mikrobiálneho rozkladu v pôde sa úplne premení na močovinu, ktorá sa ďalej transformuje na čpavkový a nitrátový dusík.
Tento proces premeny, ktorý závisí od pôdnej vlhkosti a teploty pôdy, trvá približne 2 týždne.
V etape premeny sa dusíkaté vápno PERLKA® uplatní hlavne svojimi účinkami na ničenie semien buriny v pôde, klíčiacej buriny, slimákov a slizniakov, ich vajíčok a ďalej na ničenie pôvodcov hubovitých ochorení koreňov a stebiel.
V nasledujúcej etape premeny dusíkatého vápna PERLKA®, ktorá je etapou výživy rastlín a trvá 6-10 týždňov, sa postupne a rovnomerne uvoľňuje dusík vo forme prijateľnej pre rastliny, takže nedochádza k zbytočnému a predčasnému uvoľňovaniu dusíka a k jeho možnému vyplaveniu v nitrátovej forme.
Takouto formou sa dusík dlhodobo a v prístupnej forme dostáva ku koreňom rastlín.

Z prírody do prírody
Výroba dusíkatého vápna PERLKA® prebieha v troch fázach výlučne z prírodných surovín, t. j. z vápenca, uhlia a vzdušného dusíka.
V prvej fáze sa vápenec rozkladá na pálené vápno (CaO) a oxid uhličitý (C02). V 2. fáze sa zo vzniknutého páleného vápna !CaO) a uhlia reakciou pri teplote 200°C vyrobí karbid vápnika.
V 3. fáze pri teplote nad 1 100°C reaguje karbid vápnika so vzdušným dusíkom za vzniku kyanamidu vápenatého-dusíkatého vápna.
Výsledný produkt je práškovitý. Uvoľnený uhlík (C) dáva hnojivu typickú čiernu farbu. Hnojivo pridaním dusičnanu vápenatého granuluje.
Kyanamidová forma dusíka v dusíkatom vápne zaručuje jeho rovnomerné a postupné uvoľňovanie v pôde. PERLKA® obsahuje zo všetkých doteraz používaných dusíkatých hnojív najviac vápnika.
Dusíkaté vápno PERLKA® pomáha udržovať pôdu kyprú, znižuje jej kyslosť a zvyšuje biologickú aktivitu pôdy, a tak pôdu ozdravuje.
Podľa výsledkov zistených dlhodobými pokusmi vykonávaných mníchovskou univerzitou bolo potvrdené, že zo všetkých hnojív používaných vo výžive rastlín jedine dusíkaté hnojivo PERLKA® účinkuje dlhodobo a najpriaznivejšie na biologickú aktivitu pôdy.
Dusíkaté vápno PERLKA® je osvedčený prostriedok so základnými hnojivými a s výrazne kladnými vedľajšími (fungicídnymi, herbicídnymi a insekticídnymi) účinkami. V pôde ani rastlinách nezanecháva nežiaduce rezíduá.
Tieto jeho špecifické vlastnosti zabezpečia rentabilné výnosy plodín á pomáhajú pri zlepšení zdravotného stavu produkcie a úrodnosti.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Akútna toxicita 4, H302: Škodlivý po požití
Dráždivosť kože 2, H315: Dráždi kožu
Senzibilizácia kože 1, H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
Vážne poškodenie očí 1, H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí
Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorázová expozícia 3, H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie 3, H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Výstražné piktogramy (CLP): GHS05 GHS07
Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenia:
H302: Škodlivý po požití
H315: Dráždi kožu
H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí
H335: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Prevencia:
P261: Zabráňte vdychovaniu prachu
P280: Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 1m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
záhradky Slimáky a Slizniaky 30g 0 dní Aplikovať vždy na vlhkú pôdu!
záhradné plodiny Slimáky a Slizniaky 30g 0 dní Aplikovať vždy na vlhkú pôdu!
ovocné dreviny Slimáky a Slizniaky 30g 0 dní Aplikovať vždy na vlhkú pôdu!
poľnohospodárska pôda Slimáky a Slizniaky 30g 0 dní Aplikovať vždy na vlhkú pôdu!
nepoľnohospodárska pôda Slimáky a Slizniaky 30g 0 dní Aplikovať vždy na vlhkú pôdu!

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.