Floraservis

SANIUM STICK

Výrobca: SBM Life Science
Kategória: Insekticídy proti škodcom
Balenie: 20 ks

Insekticídny prípravok vo forme rastlinných tyčiniek určený k ochrane izbových okrasných rastlín proti voškám, moliciam a červcom.

2 v 1 insekticíd a hnojivo

- likviduje najbežnejších škodcov
- dlhodobá ochrana až 9 týždňov
- viditeľný účinok od prvej aplikácie
- bohatšie a farebnejšie kvety

Pôsobenie prípravku
Sanium Stick je určený na ochranu izbových okrasných rastlín pestovaných v kvetináčoch v bytoch a zimných záhradách proti cicavým škodcom - vošky, molice a červce.
Účinná látka je ľahko prijímaná koreňmi rastlín a je ďalej distribuovaná do nadzemných častí.
Prípravok takisto dodáva rastlinám všetky základné živiny a obsahuje špecifické látky (výťažky z morských rias, humínové látky, extrakt z cukrovej repy), ktoré zlepšujú celkový vzhľad rastliny (zelená farba, olistenie, rýchlejší rast, lepšie kvitnutie).
Prvé príznaky účinku na vošky sú viditeľné o 7 dní, na molice o 14 dní.
Účinná látka flupyradifurone účinkuje až 9 týždňov.

Účinná látka: flupyradifurone 18,8 g/kg

Obsah živín:
celkový dusík (N) 28%
fosfor (P2O2) 13%
draslík (K2O) 22%
železo (Fe) 2,1%
horčík (MgO) 10%
síra (So2) 9%

Pokyny pre aplikáciu
Aplikujte pri prvých príznakoch výskytu škodcov.
Potrebný počet tyčiniek zatlačte do zeminy pomocou priloženého aplikátora do priestoru medzi rastlinu a okraj kvetináča a následne rastliny dôkladne zalejte vodou.
Tyčinky zatlačte do zeminy celé tak, aby nevyčnievali.
Počet tyčiniek pre jednotlivé rastliny sa určí podľa množstva zeminy v kvetináčoch.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: flupyradifurone CAS: 951659-40-8
UFI: NUWD-RFF2-8T7J-6EYX

klasifikácia podľa nariadenia (ES)
Nebezpečné pre vodné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 2 H411

Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné slovo: nie je
Výstražné upozornenia:
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

Prevencia:
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti   povrchových   vôd/Zabráňte   kontaminácii   prostredníctvom   odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie  je  pre  domáce,  hospodárske  a  voľne  žijúce  zvieratá   relatívne prijateľné.
Vt5 Riziko  vyplývajúce  z  použitia  prípravku  pri  dodržaní  predpísanej  dávky  alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!
Nepoužívajte prípravok v blízkosti vodárenských tokov, studní, studničiek a prameňov využívaných na individuálne zásobovanie alebo občasné využitie na pitné účely! Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 10 m.
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete!
Uložte mimo dosahu zvierat!
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN:
 
KAŽDÝ NEPROFESIONÁLNY POUŽÍVATEĽ JE POVINNÝ:
- zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete,
- používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb,
- postrek vykonávať výlučne v bezvetrí, alebo pri miernom vánku po smere vetra aby nebola zasiahnutá osoba, ktorá prípravok aplikuje, príp. ďalšie osoby,
- zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami
- min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov,
- zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia,
- trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa,
- do ošetrených porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku.

 

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
okrasné rastliny v črepníkoch Vošky na okrasných rastlinách 1 tyčinka na 0,5L zeminy AT
okrasné rastliny v črepníkoch Molice 1 tyčinka na 0,5L zeminy AT
okrasné rastliny v črepníkoch Červce 2 tyčinky na 0,5L zeminy AT

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.