Floraservis

NEEMAZAL TS

Výrobca: Trifolio-M GmbH, Nemecko
Kategória: Biologické proti škodcom
Balenie: 50 ml, 100 ml

Insekticíd , akaricíd – prípravok proti voškám, mínerkam, piliarkam, strapkám, moliciam, roztočcom, nosánikom, podkopáčikom a mnohým iným škodcom vo forme  rastlinného extraktu zo semien tropického stromu  Antelaea azadirachta určený na ošetrenie ovocných stromov, zeleniny, viniča  a poľných plodín, rastlinný olej na báze obnoviteľných zdrojov.


Účinná látka: Azadirachtin 10g/l (1 hmot. %)

PÔSOBENIE  PRÍPRAVKU
Účinná látka pôsobí v rastline lokálne systematicky a do tela škodcov sa dostáva pri saní a požere.
NeemAzal-T/S nemá okamžitý toxický efekt, nástup účinkuje postupný: v priebehu niekoľkých hodín deaktivuje škodcu ako vošky, molice, strapky, vrtivky, piadivky jesenné, priadkovce, ploskáčiky, pásavku zemiakovú a ďalšie druhy hmyzích škodcov, ktoré škodia saním a požerom.
Škodce prestanú prijímať potravu a tým aj poškodzovať rastlinu. Azadirachtín inhibuje ich vývoj a zvliekanie, takže po niekoľkých dňoch uhynú. Pri imágach (chrobákov) dochádza výrazne k reprodukcii plodnosti.
Kolónie vošiek ešte nejakú dobu na rastline ostávajú, ďalšie vošky sa však už nevyvíjajú

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Dbajte na dôkladné a rovnomerné rozptýlenie postrekovej kvapaliny na rastlinách.
Pokiaľ nastane do 8 hodín po aplikácii dážď, je nutné ošetrenie opakovať.
NeemAzal-T/S sa obvykle aplikuje pri napadnutí, resp. pri objavení prvých príznakov škodlivých organizmov.
NeemAzal-T/S účinkuje najlepšie na ranné štádiá škodlivého hmyzu, preto je dôležité previezť ošetrenie bezprostredne po vyliahnutí lariev.

Zemiaky:
25ml / 100 m2, postrekujte  s odstupom 7 dní,  maximálne 2 krát za vegetáciu
Bylinky:
30ml / 100 m2, postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
Špenát:
30ml / 100 m2,  postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
Kapustová zelenina:
30ml / 100 m2,  postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu.
Tekvicovitá zelenina, uhorky:
30ml / 100 m2, postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
Rajčiak a baklažán:
30ml / 100m2, postrekujte s odstupom 7-10 dní, maximálne 3 krát za vegetáciu
Jadroviny (okrem hrušiek):
15ml / 100m2 do 10l vody, postrekujte s odstupom 10-14 dní, maximálne 4 krát za vegetáciu, prípravok aplikujte maximálne do rastovej fázy konca kvitnutia (do BBCH 69)

Menej významné použitie:

Jadroviny (okrem hrušiek)
Dávka: 15 ml v 3 – 5 l vody / m výšky koruny
Maximálny počet aplikácií: 4 × za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 10 dní
Prípravok aplikujte od rastového štádia vývoja plodu (BBCH 70) najneskôr do rastového štádia začiatok zretia (BBCH 80) a v skorých vývojových štádiách lariev (L1 – L2).

Okrasné rastliny
Dávka: 30 ml v 8 l vody/ 100 m2
Maximálny počet aplikácií: 3 × za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 7 dní
Prípravok aplikujte na začiatku výskytu alebo pri prvých príznakoch napadnutia.

Okrasné dreviny
Dávka: 15 ml v 3 - 5 l vody / m výšky koruny
Maximálny počet aplikácií: 3 × za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 7 dní
Prípravok aplikujte na začiatku výskytu alebo pri prvých príznakoch napadnutia.

Kôstkoviny
Dávka: 15 ml v 3 – 5 l vody / m výšky koruny
Maximálny počet aplikácií: 3 × za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 7 dní
Prípravok aplikujte od rastového štádia puku (BBCH 57) až do plného kvitnutia (BBCH 65) a v skorých vývojových štádiách lariev (L1 – L2).

Vinič
Dávka: 30 ml v 8 l vody/ 100 m2
Maximálny počet aplikácií: 2 × za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 7 dní
Prípravok aplikujte na začiatku výskytu alebo pri prvých príznakoch napadnutia.

Čučoriedka, brusnica, ríbezľa a baza čierna
Dávka: 30 ml v 10 l vody / 100 m2
Maximálny počet aplikácií: 2 × za vegetačné obdobie.
Interval medzi aplikáciami: 7 dní
Prípravok aplikujte od rastového štádia puku a v skorých vývojových štádiách lariev (L1 – L2).

Jahoda
Dávka: 30 ml v 10 – 20 l  vody / 100 m2
Maximálny počet aplikácií: 3 × za vegetačné obdobie
Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
Prípravok aplikujte do rastového štádia kedy rastie prvý kvetný pupeň ale je ešte stále uzavretý ( od BBCH 57).


Dbajte na dôkladné a rovnomerné rozptýlenie postrekovej kvapaliny na rastlinách.
Pokiaľ nastane do 8 hodín po aplikácii dážď, je nutné ošetrenie opakovať.
Prípravok NEEMAZAL-T/S aplikujte pri napadnutí a to ráno alebo večer v určenej dávke.
Neošetrujte porasty pri silnom slnečnom žiarení.
V období kvitnutia ošetrujte mimo letového času včiel!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE
O rezistencii nie sú známe žiadne informácie.

VPLYV NA ÚRODU
NeemAzal-T/S je ako prípravok na báze oleja je rastlinami všeobecne  dobre znášaný. Vzhľadom na meniace sa podmienky v priebehu roku a rozdielmi medzi rastlinnými druhmi a odrodami sa nedá vylúčiť, že v ojedinelom prípade dôjde i poškodeniu necitlivých rastlín.
 
Ovocinárstvo
NEAPLIKUJTE NA HRUŠKY!
Pri  odrodách hrušiek  Conference, Alexander Lukas, Bristol Cross, Clara Frijs, Comice, Guyot, HW606, Ingeborg, Illinois 13b 83 Maxi, Lectier, Trevoux, Winterdechant a Frijs sa pri predávkovaní môžu objaviť fytotoxické účinky na listoch.
 
Zeleninárstvo
Na mladých rastlinách sa môžu objaviť mierne fytotoxické účinky na listoch (zvlnenie, stočenie).
 
Všeobecné informácie ohľadom citlivosti rastlín
Údaje o prípadných škodlivých účinkoch prípravku NeemAzal-T/S na rastliny odpovedajú skúsenostiam z bežných podmienok praxe a sú nezáväzné. Nepreberáme zodpovednosť za riziko po aplikácii.
 
Odporúčame  vykonať  pred ošetrením porastov skúšku citlivosti v danom štádiu rastu ( obzvlášť mladých porastov!) Aktuálny zoznam citlivosti rastlín nájdete na www.trifolio-m.de.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY
Prípravok aplikujte  vo vzdialenosti minimálne 20 m od susedných plôch (mimo plôch, ulíc, ciest a miest využívaných pri pestovaní plodín) musí byť pri aplikácii prípravku použité nízkoúletové zariadenie. Pokiaľ použitie nízkoúletové zariadenia musí sa dodržať  vzdialenosť min. 5 m od susedných plôch (mimo plôch, ulíc, ciest a miest využívaných pri pestovaní plodín). Dodržanie vzdialenosti min. 5 m nie je nutné, pokiaľ sú susedné plochy (napr. medze, živé ploty) preukázateľne súčasťou plôch využívaných na pestovanie plodín. (Platí iba pri vonkajšom použití do jadrovín.)
 
VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY
Prípravok je škodlivý pre živočíchy slúžiace ako potrava rybám.

ÚČINKY NA VČELY
Klasifikácia prípravku až do použitia najvyššie povolenej dávky alebo koncentrácie (pokiaľ nie je dávka udaná)  odpovedá označenie „nie je nebezpečný pre včely“ .

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY
NeemAzal-T/S bol testovaný na  mnohých vonkajších a skleníkových kulturách.   Má  všeobecne dobrú kompatibilitu s rastlinami počas vegetačnej sezóny. Kompatibilita NeemAzal T/S závisí od odrody a druhu rastlín. Okrasné rastliny na NeemAzal T/S reagujú dobrým olistením, kompatibilitou kvetou  alebo listov.  Niektoré druhy okrasných rastlín  môžu byť poškodené ošetrením  pri kvitnutí alebo pozorované boli iba ojedinelé poškodenia listov. V sadoch bola pozorovaná vážna toxicita v prípade niektorých odrôd hrušiek. V prípade veľmi citlivých rastlín,  ktoré zvyčajne reagujú necitlivo, sa  môže prejaviť celková nekompatibilita s prípravkom. Zistené to bolo u jabĺk odrody Gala. V závislosti od sezónnych podmienok, druhoch a odrodách rastlín, nemôžeme urobiť všeobecné vyhlásenie zlučiteľnosti s prípravkom NeemAzal T/S. Pred použitím je nutné vykonať skúšku kompatibility danej rastliny s prípravkom NeemAzal T/S.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
azadirachtin CAS No. : 11141-17-6

Výstražné piktogramy (CLP): GHS09
Výstražné slovo: POZOR
Výstražné upozornenia:
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje azadirachtin. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom.
SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme pre jadroviny v dĺžke 20 m (15 m s 50%, 10 m s 75% a 5 m s 90% redukciou), pre ostatné plodiny ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10l vody / 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková 25 ml 4 dni
bylinky Vošky 30 ml 14 dní okrem pažítky, poľné podmienky, skleníky
bylinky Roztočce 30 ml 14 dní okrem pažítky, poľné podmienky, skleníky
špenát Vošky 30 ml 7 dní
kapustová zelenina Vošky na hlúbovinách 30 ml 3 dni
kapustová zelenina Piliarky 30 ml 3 dni
kapustová zelenina Molica skleníková 30 ml 3 dni
tekvicová zelenina Vošky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
tekvicová zelenina Roztočce 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
tekvicová zelenina Molica skleníková 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
tekvicová zelenina Strapky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
uhorky Vošky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
uhorky Roztočce 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
uhorky Molica skleníková na uhorkách 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
uhorky Strapky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
rajčiak Vošky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
rajčiak Roztočce 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
rajčiak Molica Skleníková na rajčiakoch 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
rajčiak Strapky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
baklažán Vošky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
baklažán Roztočce 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
baklažán Molica skleníková 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
baklažán Strapky 30 ml 3 dni poľné podmienky, skleníky
jadroviny Vošky na ovocných drevinách 15 ml AT okrem hrušiek
jadroviny Podkopáčiky 15 ml AT okrem hrušiek
jadroviny Nosániky 15 ml AT okrem hrušiek
jadroviny Piliarky 15 ml AT okrem hrušiek
jadroviny Mínerky 15 ml AT okrem hrušiek
jadroviny Roztočce 15 ml AT okrem hrušiek
Menej významné použitia:
jadroviny Vošky na ovocných drevinách 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Podkopáčiky 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Nosániky 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Piliarky 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Mínerky 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Roztočce 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Piadivky 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Psotkovité 30 ml 14 dní okrem hrušiek
jadroviny Priadzovček púčikový 30 ml 14 dní okrem hrušiek
okrasné rastliny Žraví a cicaví škodcovia 37,5 ml AT poľné podmienky, skleníky
okrasné rastliny Mínerky 37,5 ml AT poľné podmienky, skleníky
okrasné rastliny Priadkovec borovicový 37,5 ml AT poľné podmienky, skleníky
okrasné rastliny Mníška veľkohlavá 37,5 ml AT poľné podmienky, skleníky
okrasné rastliny Obaľovač dubový 37,5 ml AT poľné podmienky, skleníky
okrasné rastliny Nočné motýle - Thaumetopoeinae 37,5 ml AT poľné podmienky, skleníky
okrasné dreviny Priadzovcovité 30 ml AT poľné podmienky, skleníky
kôstkoviny Vošky na ovocných drevinách 30 ml 7 dní
kôstkoviny piadivka jesenná 30 ml 7 dní
kôstkoviny Psotkovité 30 ml 7 dní
kôstkoviny Priadzovček púčikový 30 ml 7 dní
vinič Voška viničová 30 ml 7 dní škôlky, materské rastliny
čučoriedky Vošky 30 ml 7 dní
čučoriedky piadivka jesenná 30 ml 7 dní
brusnice Vošky 30 ml 7 dní
brusnice piadivka jesenná 30 ml 7 dní
ríbezle Vošky 30 ml 7 dní
ríbezle piadivka jesenná 30 ml 7 dní
egreše Vošky 30 ml 7 dní
egreše piadivka jesenná 30 ml 7 dní
baza čierna Vošky 30 ml 7 dní
baza čierna piadivka jesenná 30 ml 7 dní
jahody Žraví a cicaví škodcovia 30 ml 3 dni pole, skleníky
jahody Húsenice motýľov 30 ml 3 dni pole, skleníky

Servis

Predajcovia

Počasie

Počasie

Cyklostar

Zdravé a silné sadenice

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

AKTUALITY NA TENTO MESIAC

Aktuality po mesiacoch

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

PONÚKAME VÁM

Ako proti vírusom

TO NAJLEPŠIE PRE PODU

BIOPROTECT proti škodcom

BIOPROTECT proti chorobám

Ochrana trávnika

Ponúkame Vám

ISO 14001

Bisnode certifikát

Ochrana osobných údajov

Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie používa na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme Vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návšetvníci prichádzajú.